install

การติดตั้ง Drupal 7 บน Ubuntu Server

วิธีติดตั้ง Drupal 7 บน Ubuntu Server


บทความนี้จะมาเป็นการแนะนำการติดตั้ง Drupal 7 บน Ubuntu Server 12.04 ซึ่งเว็บชมรมโอเพนซอร์สล้านนา ก็ใช้ Drupal เช่นกัน เหตุที่ผมเลือกใช้ Drupal เพราะว่า Security แข็งมากๆ เพราะทางชมรมเคยทดลองใช้ Wordpress ปรากฎว่าโดน Hack และต่อมาเราจึงมาใช้ Joomla และไม่ได้ Update version จึงปรากฎว่าโดน Hack และเว็บชมรมใช้การไม่ได้ ผมไม่มีเวลามานั้งแก้ใข จึงตัดสินใจใช้ Drupal และเราต้องคอย update security อยู่เสมอๆ เพื่อความปลอดภัย ผมจึงได้มาแนะนำให้ใช้ Drupal ครับ