ภาษาซี

การเขียนโปรแกรมภาษา C บน Ubuntu

ในการพัฒนาโปรแกรมบนลีนุกซ์นั้น  จะมีเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมพื้ันฐานอย่างเช่น ภาษา C ซึ่งได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้เราจะดูวิธีการเขียนโปรแกรมภาษา C บน Ubuntu Linux